cách giải mã ngôn ngữ cơ thể của nhà tuyển dụng

Bí quyết giải mã ngôn ngữ cơ thể của nhà tuyển dụng khi phỏng vấn

9c49fd90f7624bb576eb9ce18ab27cb0

Điều này có thể không phải là lỗi của bạn. Có thể do nhà tuyển dụng đang mệt mỏi, không muốn tiếp tục phỏng vấn hoặc họ đã tuyển