cách đàm phán lương bổng trong buổi phỏng vấn

Những bài học hay về đàm phán lương bổng với nhà tuyển dụng

for_hinhanh7

Cho nhà tuyển dụng biết bạn cũng nhận được những lời đề nghị từ các công ty cạnh tranh khác. Có thể coi đây là một biện pháp đòn