bạn cần làm gì trước khi chuyển sang công việc mới

Bạn cần làm gì trước khi bạn chuyển sang công việc mới

2e3b6eaa1dcea59797a6c9a968c55395

Bạn phải báo trước thời hạn nghỉ việc đúng luật để nhận các khoản trợ cấp khi thôi việc. Đồng thời ban lãnh đạo cũng có thể xoay xở